O obci

Symboly obce

Najstaršia zachovaná obecná pečať nemá datovanie. Použitá bola v roku 1860. Priemer pečate je 30 mm. V dolnej časti pečatného poľa je malé koleso voza, nad tým je kurzivou v troch riadkoch legenda: Sigillum Comunitatis Sztrezenicz. Vonkajší okraj pečate tvorí široká listovka. Odtlačok nedatovaného typária je uložený v Ústrednom archíve geodézie a kartografie v Bratislave.

Historická obecná pečať Streženíc

Historická obecná pečať bola východiskovým materiálom pri tvorbe obecného erbu. Erb obce je v nasledujúcej podobe: v modrom štíte strieborné osemspicové koleso dokola ovenčené zlatými ratolesťami malých protistojných lístkov.

Obecný erb schválený heraldickou komisiou

Z farieb erbu a erbových figúr bola stanovená aj obecná vlajka a obecná zástava, ktoré pozostávajú z piatich pozdĺžnych pruhov nasledujúcich farieb: bielej (2/7), modrej (1/7), bielej (1/7), modrej (1/7) a žltej (2/7) a sú ukončené tromi cípmi.

Obecná vlajka
Obecná zástava

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC STREŽENICE s priemerom 35mm.

Obecná pečať s kruhopisom
Obecná pečať s nápisom v dolnom segmente pečate

Figúry erbu symbolizujú nielen poľnohospodársky a prírodný motív, ale najmä koleso symbolizuje mnohorakosť jeho významu. Koleso môže byť naviac tiež symbolom strážneho povozu, čo korešponduje aj s názvom obce.

 

Prevzaté zo stránok: Obec Streženice